Wij werken samen voor een optimaal resultaat

background

In goede handen zijn

Pijnklachten beperken je bewegingsvrijheid; thuis, op werk en met sporten bijvoorbeeld. Blijf niet lopen met klachten, maar kom tijdig langs bij FMT Fysiotherapie Nieuw Zuid. Door goede samenwerking binnen ons team van professionele therapeuten krijg je niet alleen snel inzicht in wat je hebt, wat je van ons kan verwachten en wat je zelf kan doen om snel weer pijn vrij te functioneren, maar ook optimaal resultaat. Wij zijn een innovatief en enthousiast team van 4 medewerkers in Katwijk en 14 in Leiden. Onze basis is fysiotherapie, onze specialisaties zorgen voor verdieping. Binnen diverse netwerken werken we ook nauw samen met verwijzers en specialisten in ziekenhuizen.

"Gezondheid is mijn Passie"

Voor iedereen de beste zorg, dat is waar we bij FMT Fysiotherapie voor gaan. Elke collega op zijn sterke punten benutten en er voor zorgen dat je met jouw specifieke klachten terecht komt bij degene die je het beste kan helpen. Ook wil ik graag helpen bij de bewustwording wat gezondheid inhoud en dat voeding, slapen, bewegen en ontspanning daar een enorm belangrijke rol in spelen.

Peter van Duijn

BIG-nummer 29047333304
Fysiotherapeut
Manueel therapeut
Fascia Intergratie therapeut
Praktijkeigenaar
Dry Needling
Echografist

Neem contact met mij op

Terug naar boven

Het verschil tussen kunnen en niet kunnen is hoe graag je het wilt

Iedere klacht, sport- of niet sportgerelateerd, verdient de best mogelijke zorg. Door mijn enthousiasme en werklust over te brengen op de persoon gaan we samen voor de meest efficiënte behandeling. Mijn uitgebreide kennis van sport en bewegen helpt mij om de pijnlijke beweging te analyseren en een op de persoon afgestemd behandelplan samen te stellen. Als jij van je klachten af wil, zal ik er alles aan doen jou in staat te stellen om dat doel te bereiken.

Mick van der Spek

BIG-nummer 59922993604
Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut MSc
Personal trainer
Dry-needling
Frans Bosch methode

Neem contact met mij op

Terug naar boven

De sporter zo sterk mogelijk laten terugkeren in zijn of haar sport, dat is mijn missie.

Het werken met sporters is mijn passie en geeft mij ontzettend veel energie. Een actieve rol van de patiënt en goede samenwerking staan tijdens de behandeling centraal, waarbij ook de andere specialismen binnen en buiten onze praktijk ingeschakeld kunnen worden indien nodig. De behandeling is volledig gericht op het behalen van jouw doel. Samen werken we hieraan en gaan we voor het beste resultaat!

Mocht een zooltje nodig zijn om het beste resultaat te behalen dan kan ik u daar ook bij helpen zie onderstaande informatie

VSO-zolen

Vanaf heden maakt FMT Fysiotherapie deel uit van het VSO-netwerk. Dit is een landelijk netwerk van (sport)fysiotherapeuten, gespecialiseerd in voetklachten bij mensen met een actieve leefstijl. Ervaart u voet- of onderbeen klachten en beperkt dit u in het dagelijks leven of tijdens het sporten? Maak dan een afspraak bij een van onze voetspecialisten voor een consult en een advies en zo nodig het aanmeten van zolen. Zie onderstaande link.  Meer informatie vindt u op www.vsonetwerk.nl. 

https://youtu.be/tO1fhDWDMz4

Willemieke Rozema

BIG-nummer 19912855904
Fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut MSc
Dry Needling
Lid RKN knienetwerk
VSO sportsteunzolen

Neem contact met mij op

Terug naar boven

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Screening, intake en onderzoek met of zonder verwijzing €57.25
Fysiotherapie 25 minuten € 45.25
Het is ook mogelijk om naast individuele fysiotherapie ook fysiotherapie aan huis of in groepsverband te ontvangen. Vraag naar de mogelijkheden.
Manueel therapie 25 minuten € 57.25
Het is ook mogelijk om manuele therapie aan huis te ontvangen. Vraag naar de mogelijkheden.
Lymfedrainage/ oedeemtherapie 30 minuten € 57.25
Het is ook mogelijk om een lymfedrainage behandeling aan huis te ontvangen. Vraag naar de mogelijkheden.
Bekkenfysiotherapie 25 minuten €57.25
Het is ook mogelijk dat de bekkentherapeut aan huis komt indien nodig. Vraag naar de mogelijkheden.
Geriatrie fysiotherapie 25 minuten €57.25
Het is ook mogelijk om een geriatrie behandeling aan huis te ontvangen.
Fysio Fitness 12.00 euro per keer
Toeslag voor aan huis behandeling €17.50
Niet nagekomen afspraak ( De afspraak kan tot 24 uur vooraf worden afgezegd) 75% van de behandelprijs
Deze tarieven hanteren wij indien u GEEN aanvullende verzekering heeft of een contract heeft met een verzekeraar waarmee wij GEEN contract hebben.

Wij hebben WEL een contract met Zorg en Zekerheid, Achmea: Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Prolife.
DSW, Stad Holland, AON, Studenten goed verzekerd.

 

Voorwaarden en huisregels FMT fysiotherapie

 

Houdt u rekening met de privacy van anderen.

 

Omkleden

In de kleedruimtes kunt u zich omkleden en douchen. Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in de kleedruimte. Gebruik altijd een locker om uw persoonlijke spullen veilig op te bergen. U kunt geen jassen, tassen e.d. meenemen in de oefenzaal. Wilt u de locker goed afsluiten na gebruik?

Bij sport hoort zweet. Neem een kleine handdoek mee om uw zweetproductie na gebruik van een toestel af te nemen. Gebruik een tissue uit de zaal als er zweet op de grond is gevallen. Zo houden we de zaal hygiënisch.

 

Privacyreglement

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

 

De plichten van de praktijk

FMT fysiotherapie is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen FMT Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. 
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van FMT Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

 

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. U vindt hierover informatie in het folder rek in de wachtruimte.

Niet roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut op gehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten zal een behandelplan worden opgesteld. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van de klacht

Betalingsvoorwaarden praktijk 

Behandeling 

 • Bij de eerste afspraak dient u de verwijzing te overleggen. Komt u voor DTF dan meldt u dit aan het begin van het gesprek.
 • Heeft u duidelijk aan bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en wat uw aanvullende polis aan behandelingen vergoed. U bent hier zelf verantwoordelijk voor.
 • Als u in de praktijk behandeld bent, heeft u een betaalverplichting naar de praktijk. Hiervoor heeft u waarschijnlijk een verzekering afgesloten bij een zorgverzekeraar. De rekening van de behandelingen gaan direct naar uw zorgverzekeraar. Zij zorgen voor de afhandeling van de betaling. Indien FMT fysiotherapie GEEN contract heeft met uw verzekering, dan betaalt u de behandeling zelf (per pin, of eventueel op verzoek op rekening einde van de maand) U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal “nog te vergoeden behandelingen”. De behandelend fysiotherapeut zal ook bijhouden hoeveel behandelingen u nog vergoed krijgt en zal u informeren wanneer er niet meer vergoed zal worden. U bent zelf altijd verantwoordelijk voor de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Indien u (achteraf) niet voldoende verzekerd blijkt te zijn, dan ontvangt u altijd een nota voor de openstaande behandelingen.
 • Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak ( minimaal 24 uur van te voren) hebben wij de mogelijkheid 75% van het behandelingstarief in rekening te brengen. U krijgt hiervoor een nota toegestuurd. Deze wordt niet vergoed door uw verzekeraar.
 • Nota’s dienen binnen 25 dagen na factuurdatum te worden betaald. Daarna heeft de fysiotherapeut de mogelijkheid om het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij u in rekening te brengen.  Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.

      Fysiofitness

 • Bij aanvang van de Fysiofitness wordt u automatisch lid tot schriftelijke opzegging. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. U kunt opzeggen per de eerste van de maand.
 • U betaalt de fysiofitness per maand, achteraf. Alleen de afgenomen trainingen worden in rekening gebracht.
 • U kunt betalen met pin of per bank (factuur per post/mail)
 • Bent u een training verhinderd, dan kunt u in een andere groep inhalen, bij voorkeur in dezelfde week.

 

Ontwerp en Website Underdock Amersfoort